19
01.2018

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym w obu lokalizacjach - pielęgniarki, ratownicy.

Drukuj

Ogłoszenie

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

z siedzibą w Szczecinie ul. Arkońska 4

informuje, iż zmianie uległ termin rozstrzygnięcia   konkursu ofert.

 Rozstrzygnięcie odbędzie się w  siedzibie Udzielającego zamówienia  w  dniu 21.02.2018 r. o godzinie 12.00 dotyczy ogłoszenia z dnia 19.01.2018 r. w zakresie:

Przedmiot konkursu:

 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach, pracowniach,  poradniach i na blokach operacyjnych  SPWSZ.
 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SOR
 2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Transportu Sanitarnego
 3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii
 4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów i techników rehabilitacji
 5.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych

  Dyrektor SPWSZ

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

z siedzibą w Szczecinie ul. Arkońska 4

ogłasza

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym  w obu lokalizacjach.

Przedmiot konkursu:

 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach, pracowniach, poradniach i na blokach peracyjnych  SPWSZ.
 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SOR
 2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Transportu Sanitarnego
 3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii
 4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów i techników rehabilitacji
 5.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych

 

Kryteriami oceny ofert będą :

1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. kwalifikacje oferenta

3. cena

 

Umowy zostaną zawarta na okres do 38 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4,  wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro,  

w terminie do dnia 02.02.2018 r. do godz. 12.00

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 19.01.2018 r. lub ze strony internetowej szpitala:

http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert

Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 19.01.2018 r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert odbędzie  się w siedzibie Udzielającego zamówienia  w  dniu 12.02.2018 r. o godzinie 12.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA  19.01.2018 r.

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij