24
08.2009

Wybór aktuariusza do wyceny aktuarialnej wartości przyszłych zobowiązań

Drukuj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Arkońska 4 , 71-455 Szczecin

NIP: 851-25-37-954

 

ogłasza postępowanie w sprawie wyboru aktuariusza do wyceny aktuarialnej wartości przyszłych zobowiązań z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze.

Przedmiot zamówienia:
Wycena i raport z wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze na ostatni dzień lat 2009, 2010, 2011 obejmujące:

· Odprawy emerytalne

· Odprawy rentowe

· Nagrody jubileuszowe

· Odprawy pośmiertne

 

Dane informacyjne:

Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2008 – 1 035 etatów,


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać nie później niż w terminie do 21.09.2009 r. w Kancelarii Szpitala parter pokój 6 w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Wycenia aktuarialna”

Warunki i oczekiwania wobec aktuariusza:
Przeprowadzenie badania profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

Oferta aktuariusza powinna zawierać:
- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności,

- informację o wpisie do rejestru aktuariuszy,

- informację o liczbie zatrudnionych aktuariuszy;
- aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP

 

 


- cenę brutto za wycenę oraz sporządzenie raportu z wyceny
- projekt umowy

- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat,

 Dodatkowe informacje:

- termin wykonania wyceny oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się na 11.01.2010.;
- oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane

i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania;


- wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronach internetowych szpitala

 www.spwsz.szczecin.pl w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szpital zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych

 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku od 800 do 1500  pod numerem 

(91) 813-90-15  lub 664-988-380 (Główny Księgowy - Marcin Kiestrzyn)


Wybór aktuariusza:

W wyniku ogłoszonego postępowania w sprawie wyboru aktuariusza do wyceny aktuarialnej wartości przyszłych zobowiązań z tytułu rezerw na  świadczenia pracownicze na ostatni dzień lat 2009, 2010, 2011 informuję, że w dniu 2009-09-25 dokonano oceny ofert.

 

Wybraną firmą jest:

 

Attuario S.C.Maciej Korzeniowski, Jarosław Niemirowski


« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij