16
11.2017

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ

Drukuj

Ogłoszenie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

z siedzibą w Szczecinie ul. Arkońska 4

ogłasza

K O N K U R S    O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Przedmiot konkursu:

 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ, w specjalnościach:
 •          Anestezjologia i intensywna terapia
 •          Choroby wewnętrzne
 •          Choroby zakaźne
 •          Kardiologia
 •          Medycyna ratunkowa
 •          Neurologia
 •          Onkologia
 •          Radiologia i diagnostyka obrazowa
 •          Reumatologia
 1.       Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie:
 •          Choroby wewnętrzne
 •          Pediatria
 •          Medycyna ratunkowa

(Udzielający zamówienia dopuszcza do udziału w konkursie w zakresie dyżurów medycznych osoby w trakcie specjalizacji)

 1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie mikrobiologia
 2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej
 3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neurologa w   Poradni Neurologicznej, Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
 4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę endokrynologa w Poradni Endokrynologicznej
 5.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy
 6.       Konsultacje lekarza specjalisty w zakresie żywienia pozajelitowego
 7.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 8.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach, pracowniach,   

     poradniach i na blokach operacyjnych  SPWSZ (w  ramach uzupełnienia wolnych etatów – w obu lokalizacjach).

 1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych,   
 2.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii.  

 

Kryteriami oceny ofert będą :

1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. kwalifikacje oferenta

3. cena

 

Umowy zostaną zawarta na okres od 3 miesięcy do 28 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4,  wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro,  

w terminie do dnia 

27.11.2017r. do godz. 12.00

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 16.11.2017 r. lub ze strony internetowej szpitala:

http://www.spwsz.szczecin.pl/news/111

Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 16.11.2017 r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert odbędzie  się w siedzibie Udzielającego zamówienia  

w  dniu 29.11.2017 r. o godzinie 12.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA  16.11.2017 r.

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij