24
08.2009

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania

Drukuj
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Arkońska 4 , 71-455 Szczecin

NIP: 851-25-37-954

 

ogłasza postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

Przedmiot zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem
o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Szpitala.

Dane informacyjne:

Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2008 – 1 035 etatów

Wartość aktywów na dzień 31.12.2008 – 94 411 860,26 zł

Wysokość przychodów w 2008 r. - 160 239 630,92 zł

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać nie później niż w terminie do 21.09.2009 r. w Kancelarii Szpitala parter pokój 6 w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego SPWSZ za 2009 rok”

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Szpitala.

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
-  informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru  biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
-  aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP
-  oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
-  cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta
-  określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadanych uprawnień
-  projekt umowy

-  wykaz badanych podmiotów o przychodach przekraczających 30 mln zł rocznie w okresie ostatnich 3 lat, w tym w szczególności  Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 Dodatkowe informacje:

-  termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się na 31.03.2010 r.;
-  oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania;
-  dopuszczalne jest składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę;
- wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronach
internetowych szpitala

 www.spwsz.szczecin.pl po zaakceptowaniu ich przez Radę Społeczną.

 Szpital zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych

 Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku od 800 do 1500  pod numerem        
 
(91) 813-90-15  lub 664-988-380 (Główny Księgowy - Marcin Kiestrzyn)

Wybór podmiotu do badania sprawozdania

Informuje się, że Uchwałą Rady Społecznej z dnia 2009-10-16 dokonano wyboru podmiotu mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego SPWSZ w Szczecinie a latach 2009,  2010 i 2011.

Wybrano Firmę Audytorsko-Konsuldingową PER SALDO Sp. z o.o. ze Szczecina.

Joanna Zając
Zastępca Głównego Księgowego


« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij