Świadczenia poza kolejnością

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia mają prawo:


• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• Inwalidzi wojenni i wojskowi
• Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75)
• Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
• Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów
i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
• Kobiety w ciąży
• Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
- Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 


Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów, mają prawo osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24). Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących; świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.


• Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, w przypadku rejestracji telefonicznej osoby uprawnione są zobowiązane do podania serii i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
• Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone osobom uprawnionym w dniu zgłoszenia.
• Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
• W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Pierwszeństwo w korzystanniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych obejmuje cały proces leczenia pacjenta.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij