Zespół ds. Etyki

Leczenie szpitalne staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, nie są pewne jak postąpić, co prowadzi do frustracji i nieporozumień. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest spojrzeć na sytuację racjonalnie i dostrzec wszystkie możliwe rozwiązania.

Kto wchodzi w skład zespołu ds. Etyki?

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w SPWSZ w Szczecinie. Są to: przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, pozostałego personelu medycznego i niemedycznego oraz osoba duchowna. Skład Zespołu jest stały.

Jakie są zadania Zespołu ds Etyki?

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki SPWSZ w Szczecinie oraz przepisami Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
  1. personel → pacjent/ rodzina pacjenta
  2. przełożony → pracownik,
  3. pracownik → pracownik.
 4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
  – naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
  – naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
  – trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
  – podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
  – wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
  – donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
  – wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);
 5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki.

Kontakt z Zespołem ds. Etyki

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:

 1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ciecko@spwsz.szczecin.pl (adres do przewodniczącej zespołu: Anny Ciećko)
 2. Zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu d/s Etyki, Przewodnicząca: Anna Ciećko (Oddział Neurologii)
 3. Bezpośrednie zgłoszenie się do Kierownika Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel.91-813-92-82 ).
  Wniosek powinien zawierać:
  1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
 4. Opis problemu etycznie wątpliwego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij