Zespół ds Etyki

Leczenie szpitalne staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, nie są pewne jak postąpić, co prowadzi do frustracji i nieporozumień. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest spojrzeć na sytuację racjonalnie i dostrzec wszystkie możliwe rozwiązania.

Kto wchodzi w skład zespołu d/s Etyki?
W skład Zespołu d/s Etyki wchodzą osoby zatrudnione w S.P.W.S.Z w Szczecinie. Są to: przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, pozostałego personelu medycznego i niemedycznego oraz osoba duchowna. Skład Zespołu jest stały.

Jakie są zadania Zespołu ds Etyki?
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki S.P.W.S.Z w Szczecinie oraz przepisami Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
1. personel → pacjent/ rodzina pacjenta
2. przełożony → pracownik,
3. pracownik → pracownik.
4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
– naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
– naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
– trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
– podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
– wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
– donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
– wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);
5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki.

Kontakt z Zespołem d/s Etyki
Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ciecko@spwsz.szczecin.pl (adres do przewodniczącej zespołu: Anny Ciećko)
2. Zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu d/s Etyki, Przewodnicząca: Anna Ciećko ( Oddział Neurologii)
3. Bezpośrednie zgłoszenie się do Kierownika Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel.91-813-92-82 ).
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
4. Opis problemu etycznie wątpliwego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij