Karta Praw Pacjenta

SZANOWNI PACJENCI

Znajomość niniejszych praw i obowiązków ma zapewnić Panu/Pani
poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Naszym Szpitalu.

Uczynimy wszystko, aby Pana / Pani satysfakcja
ze świadczonych przez pracowników medycznych usług zdrowotnych była jak najwyższa.

PANA/PANI PRAWA – to:

 1. Prawo:
  • do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
  • w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych - do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • do żądania od lekarza, pielęgniarki, położnej zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego,
  • w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do przystępnej, rzetelnej, pełnej informacji:
  • o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyczno-
  leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
  • o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
  • o prawach pacjenta oraz ograniczeniach tych praw określonych w odrębnych przepisach,
  • o rodzaju i zakresie udzielonych przez szpital świadczeń zdrowotnych;
 3. Prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyczno-leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania w zakresie wskazanym przez pacjenta, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
 4. Prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;
 5. Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia, wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych u innego lekarza;
 6. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
 7. Prawo do wyrażania zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych; w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla zdrowia pacjenta, pacjent ma prawo do współuczestniczenia
  w podejmowaniu decyzji medycznych, w tym wypadku pacjent zgodę na realizację świadczenia zdrowotnego wyraża w formie pisemnej;
 8. Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w obecności osoby bliskiej; w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 9. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 10. Prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym;
 11. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 12. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 13. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 14. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
  • do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
  • do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na określonych zasadach.
 15. Prawo do opieki duszpasterskiej i poszanowania przekonań religijnych;
 16. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie; za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności;
 17. Prawo do wystąpienia z wnioskiem/skargą do: Dyrekcji Szpitala, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Pacjenta, Sekcji Skarg i Wniosków przy ZOW NFZ, Wojewódzkiej Komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych.
 18. Pacjentowi nieletniemu
  przysługują te same prawa, co pacjentowi dorosłemu, z tą jednak różnicą, że informacja
  o stanie zdrowia jest przekazywana również rodzicom lub jego prawnym opiekunom, którzy mają prawo współdecydować w sprawach dotyczących leczenia i pielęgnowania ich dzieci oraz w innych ustaleniach wynikających z pracy oddziału.
  Pacjentowi nieletniemu przysługuje prawo do przebywania z nim rodziców lub jego prawnych opiekunów, przy uwzględnieniu pełnej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Szpitalu przez te osoby. W przypadku, gdy nieletni pacjent ukończył 16r.ż., ma prawo do współuczestniczenia
  w podejmowaniu decyzji odnośnie procesu leczenia i pielęgnacji.


PANA/PANI OBOWIĄZKI – to:

 1. Przestrzeganie regulaminu porządkowego szpitala – rażące naruszenie regulaminu może skutkować dyscyplinarnym wypisaniem przed planowanym zakończeniem terapii;
 2. Przestrzeganie rozkładu dnia w oddziale;
 3. Przestrzeganie ogólno przyjętych zasad dobrego wychowania;
 4. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu;
 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 6. Przestrzeganie zakazu: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków na terenie szpitala; manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalację techniczną; fotografowania
  i nagrywania hospitalizowanych pacjentów;
 7. Ponoszenie kosztów pobytu w szpitalu (od dnia wskazanego przez Dyrektora Szpitala niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych) w przypadku gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego.

ZAŁĄCZNIKI

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij