Geriatria

 

 

„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -
zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” - projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu
państwa. Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.


Przedmiot projektu:
• przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku A oraz w obrębie klatek
schodowych, modernizacja dwóch klatek schodowych oraz dwóch dźwigów
szpitalnych, modernizacja łącznika do budynków C i M, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych;
• zakup niezbędnego wyposażenia oraz aparatury i sprzętu medycznego.
Cel projektu: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury
zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.
Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu to przede wszystkim:


• podniesienie jakości i skuteczności świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku,
• usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej, zapewniającej otrzymanie przez pacjenta optymalnej dla niego terapii,
• skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego
powrotu do szpitala,
• poprawa warunków bytowych pacjentów,
• poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.


Potrzeba realizacji projektu istniała od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle
Chorych znajduje się w budynku „A”, który od bardzo długiego czasu nie podlegał
gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynikała
z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. Ponadto
Oddział korzystał z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się diametralnie zmienić ten stan rzeczy.
Umowa z Województwem Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014-2020 zawarta została 17 grudnia 2017r., niemniej jednak prace projektowe i przygotowawcze rozpoczęły się jeszcze w roku 2015.

Projekt realizowany był etapowo.
Pierwszy etap obejmował przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku „A” oraz przebudowę pomieszczeń w sąsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego węzła komunikacji pionowej, obejmującego żelbetową klatkę schodową i dźwig szpitalny. W ramach tego etapu zakupione zostało również niezbędne wyposażenie oraz sprzęt medyczny.
Drugi etap polegał na modernizacji drugiej klatki schodowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych oraz modernizacji dźwigu, łącznika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału, łączącego budynek „A” z budynkami „C” i „M” (Centrum Diagnostyki Obrazowej) oraz pomieszczeń towarzyszących.
Projekt został zrealizowany i obecnie Oddział spełnia wszystkie wymagania prawne, techniczne (w tym przeciwpożarowe) oraz organizacyjne i jest przystosowany do potrzeb hospitalizacji pacjentów w podeszłym wieku.

Wartość wydatków ogółem: 11.178.795,13 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.440.252,46 zł
w tym: środki wspólnotowe: 8.352.201,96 zł
budżet państwa: 1.044.025,23 zł


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


Czerwiec 2018r.

 

 

 

Sierpień 2018r.

 

 

Październik 2018r.

  

 

 

Grudzień 2018r.

   

 


Wrzesień 2019r.

  

 

Październik 2019r.

  


Lipiec 2020r.

  

 

 

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij