Geriatria

 

 

„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych -
zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” - projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu
państwa. Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.
Przedmiot projektu:


- przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku A oraz w obrębie klatek
schodowych, modernizacja dwóch klatek schodowych oraz dwóch dźwigów
szpitalnych, modernizacja łącznika do budynków C i M, wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi - na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych;
- zakup niezbędnego wyposażenia oraz aparatury i sprzętu medycznego.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury
zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej. Realizacja projektu przyczyni się do
podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii. Wpłynie to na
skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta i zmniejszenie ryzyka jego powrotu do
szpitala, co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania innych pacjentów
na udzielenie świadczenia. Pacjenci z województwa zachodniopomorskiego będą
mieli usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej. Poprawie ulegnie
jakość i skuteczność opieki geriatrycznej nad pacjentem w podeszłym wieku.
Potrzeba realizacji projektu istniała od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle
Chorych znajduje się w budynku „A”, który od bardzo długiego czasu nie podlegał
gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynikała
z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. Ponadto
Oddział korzystał z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia.
Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu:


- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej,
- podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii,
- skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego
powrotu do szpitala,
- poprawa warunków bytowych pacjentów,
- poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.
Projekt realizowany jest etapowo od 2015 roku. Planowany termin zakończenia
realizacji projektu to lipiec 2020r.


Wartość wydatków ogółem: 11.178.795,13 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.440.252,46 zł
w tym: środki wspólnotowe: 8.352.201,96 zł
budżet państwa: 1.044.025,23 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij