Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie realizuje projekt pn. „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.” dofinansowany w ramach Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20.

 

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz skierowane są na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu zostanie doposażony Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (SPWSZ). Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.

Grupą docelową projektu jest bezpośrednio SPWSZ - podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowany  w pełni w walkę z COVID-19, zgodnie z imiennym wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

 


W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:


I. środki trwałe:
a) aparaty USG – 3 szt. (2 szt. ogólnodiagnostyczne, 1 szt. kardiologiczny);
b) myjnia endoskopowa – 3 szt.;
c) myjnie – 8 szt.;
d) aparat RTG zdalnie sterowany – 1 szt.


II. wyroby medyczne jednorazowego użytku, w tym:
a) maski ochronne;
b) kombinezony;
c) rękawiczki.


Celem realizacji projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2020 r. do 30.12.2020 r. poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.
Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz skierowane są i będą na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Całkowity koszt projektu: 7 500 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 7 500 000,00 zł

 

 

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij